Zarząd fundacji

 • Krystyna Kornacka – Kopala – Prezes Zarządu Fundacji
 • Marta Klimanek – Wiceprezes Zarządu Fundacji
 • Marta Korporowicz – Członek Zarządu Fundacji
 • Jolanta Starosta – Członek Zarządu Fundacji

PAMIĘTAJMY WSZYSCY: DOBRO WRACA!

Dzielimy się pięknem

Chcemy pomagać innym dzieciom, których rodzice znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej ( rodziny wielodzietne , samotni rodzice) lub mają problemy w prowadzeniu zbiórki. Chcemy pomagać naszym Podopiecznym, w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Z tego powodu pragniemy aby Prowadzący zbiórki celowe, przekazywali symboliczną część swoich wpływów ( od 3%) na realizację celów statutowych ( pomoc innym dzieciom, oraz Klinikom Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP)

Statut fundacji

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „Mamy serce”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Janusza Kozłowskiego w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2012 r. rep. A nr 2070/2012, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U 1991, Nr 46, poz. 203 z późn.zm) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja posługuje się pełną nazwą: Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi lub skrótem Fundacja „Mamy serce”.
 2. Fundacja może używa
 3. pieczęci z nazwą Fundacji.

§3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może działać również poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Zdrowia. zwany dalej „ministrem właściwym”. Minister właściwy sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji.

§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział 2

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 2. Celem Fundacji jest:
  • niesienie pomocy dla osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  • aktywizacja społeczna poprzez podejmowanie działań wspierających i i integrujących na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  • podejmowanie działań w zakresie edukacji i pomocy społecznej na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo wychowawczym;
  • ochrona i promocja kultury;
  • przeciwdziałanie problemom społecznym i pokonywanie barier związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  • działalność charytatywna na rzecz osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, że szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  • propagowanie wiedzy o wadach i chorobach serca;
  • promocja i organizacja wolontariatu w zakresie wspomagania osób z wadami i chorobami serca;
  • aktywne wspieranie rozwoju i rozbudowy Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;

§7

Sposoby realizacji celów Fundacji:

 1. wspieranie rozbudowy oraz modernizację Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi
 2. finansowanie stypendiów socjalnych oraz naukowych dla osób zajmujących się problematyką wad i chorób serca;
 3. finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, seminariach i konferencjach dla osób zajmujących się problematyką wad i chorób serca;
 4. organizacji różnorodnych form wypoczynku dla osób z wadami i chorobami serca oraz ich opiekunów przy współudziale personelu medycznego;
 5. świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej, rzeczowej lub prawnej na rzecz osób z wadami i chorobami serca;
 6. organizowanie rehabilitacji kardiologicznej i podejmowanie działań w kierunku polepszania jakości życia pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych;
 7. organizowanie rehabilitacji kardiologicznej i podejmowanie działań w kierunku polepszania jakości życia osób z wadami i chorobami serca;
 8. wspieranie prac rozwojowych oraz badań naukowych wchodzących w zakres działalności Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej min. wydawanie książek, broszur, płyt propagujących wiedzę w zakresie wad i chorób serca jak również promocji zdrowia;
 10. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji itp.
 11. organizowanie audycji radiowych i telewizyjnych;
 12. finansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, aparatury medycznej;
 13. upowszechnianie wiedzy o chorobach i wadach serca za pośrednictwem mediów,
 14. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych;
 15. organizowanie imprez , z których dochód jest przeznaczony na cele Fundacji zawarte w jej statucie,
 16. dofinansowanie placówek wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
 17. promocję i organizację wolontariatu,
 18. współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi , organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji;

§8

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może zawierać porozumienia i współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie mającymi osobowości prawnej w kraju i za granicą, prowadzącymi działalność zbieżną z jej celami.
 2. Dla realizacji celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność innych osób i instytucji działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji.

§9

Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom prawnym i fizycznym zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji celów zgodnych ze statutem Fundacji.

§10

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań.

§11

Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym w § 6 odbywa się na wniosek tych osób lub z inicjatywy własnej Fundacji.

§12

W przypadku udzielenia pomocy finansowej osobom wymienionym w § 6, Fundacja zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystanie przekazanych przez nią środków finansowych.

Rozdział 3

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3000 PLN przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, jak również dochody i środki zyskane w toku działania Fundacji.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Dochody i majątek Fundacji służą realizacji jej celów statutowych.
 4. Fundacja może tworzyć fundusze celowe.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 6. Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności Fundacji przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.

§14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • dotacji i subwencji,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • dochodów z aukcji, loterii fantowych, imprez charytatywnych;
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dywidendy i zysków z akcji i udziałów;
 • zaciągania pożyczek i kredytów;
 • prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • lokat i odsetek bankowych,
 • wyroków sądowych,
 • 1 % podatku obliczonego i przekazanego przez podatnika podatku dochodowego,

§15

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

§16

Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§17

Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§18

Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§19

Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na prowadzenia działalności pożytku publicznego.

§20

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe

Rozdział 4

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§21

 1. W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną oraz działalność gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD):
  1. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – PKD 47.89.Z
  2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD 47.91.Z
  3. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z
  4. wydawanie książek – PKD 58.11 Z
  5. wydawanie gazet- PKD 58.13.Z
  6. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków- PKD 58.14.Z
  7. pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z
  8. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z
  9. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych – PKD 59.13 Z
  10. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
  11. nadawanie programów radiofonicznych- PKD 60.10.Z
  12. działalność portali internetowych- PKD 63.12.Z
  13. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z
  14. działalność związana z tłumaczeniami- PKD 74.30.Z
  15. działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z
  16. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura- PKD 82.11.Z
  17. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura- PKD 82.19.Z
  18. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów- PKD 82.30.Z
  19. pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
  20. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z
  21. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z
  22. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.B
  23. działalność wspierająca edukację – PKD 85.60.Z
  24. Praktyka lekarzy ogólnych – PKD 86.21.Z
  25. Praktyka lekarzy specjalistów – PKD 86.22.Z
  26. pozostała działalność w zakresie opieki medycznej – PKD 86.9
  27. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowanej – 86.90 E
  28. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z
  29. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z
  30. dzienna opieka nad dziećmi – PKD 88.91.Z
  31. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z
  32. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z
  33. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z
  34. artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z
  35. działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z.
  36. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z
  37. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z
  38. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
 2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się kwotę 1000 (słownie: tysiąc) złotych. Prowadzona działalność gospodarcza przez Fundację jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 3. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie określonym w § 21 ust. 1 niniejszego statutu.

Rozdział 5

ORGANY FUNDACJI

§22

Organami Fundacji są: a) Rada Fundacji, która jest organem nadzorczym i kontrolnym; b) Zarząd Fundacji, który jest organem zarządzającym

§23

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków, powoływanych na okres 5 lat. Okres kadencji Członka Rady Fundacji liczony jest indywidualnie dla każdego Członka Rady Fundacji.
 2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy, czterech spośród nich na 3 letnią kadencję , zaś troje na kadencje 5 letnią. Po upływie wskazanych kadencji, dalsze powołanie następuje już na okres 5 letniej kadencji.
 3. Następnych członków Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały pełnić funkcje powołuje swą uchwałą Rada Fundacji.
 4. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków Rady Fundacji w drodze uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, decydujący pozostaje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Dopuszcza się powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady.
 6. Rada Fundacji nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzorowi.

§24

 1. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być:

 • członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Sadystycznego za rok poprzedni,

5. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady kieruje pracami Rady.

6. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w razie równowagi przeważa głos Przewodniczącego Rady Fundacji lub upoważnionego przez niego członka Rady kierującego pracami Rady.

7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku.

8. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek minimum 2 członków Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu.

9. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundatorzy oraz członkowie Zarządu i zaproszeni goście.

§25

Do zadań Rady Fundacji należy:

 • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w tym kontrola działalności Zarządu,
 • rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonywanych czynności,
 • ustalenie kierunków oraz metod działania Fundacji,
 • decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych zakładów,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 • decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją na drodze jednomyślnej uchwały,
 • decyzja o likwidacji Fundacji na drodze jednomyślnej uchwały,
 • proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Zarząd do zaopiniowania;

§26

Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków zarządu i pracowników

§27

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, złożenia pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.
 2. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany w wyniku uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
 3. Podstawą odwołania Członka Rady Fundacji może być w szczególności:

 • poważna choroba i utrata sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
 • trwałe uchylanie się od brania udziału w pracach Rady;
 • naruszenie postanowień Statutu;

§28

 1. Zarząd składa z 1 – 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Vice Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji powołuje Rada Fundacji.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a pod jego nieobecność Vice-prezes.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż przez 1 kadencję.
 6. Powołanie pierwszego składu Zarządu Fundacji należy do Fundatorów.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§29

Zarząd Fundacji:

 1. kieruje działalnością,
 2. reprezentuje ją na zewnątrz,
 3. sporządza roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji;
 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. kupuje i zbywa nieruchomości i ruchomości,
 7. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 8. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 9. organizuje zbiórki i imprezy publiczne, aukcje, loterie fantowe i bale dobroczynne,
 10. ustala wewnętrzny regulamin działania zarządu,
 11. zatrudnia pracowników,
 12. ustanawia i przyznaje odznaki i tytuły honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia;

§30

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający samodzielnie lub Vice Prezes Zarządu działający samodzielnie.

§31

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 2. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu podejmowanych w trybie jawnym a przy równej liczbie głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Zarządu lub Vice-prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.

§32

 1. Zarząd może być odwołany przez Radę Fundacji
 2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie:

 • złożenia rezygnacji,
 • choroby, ułomności, utraty sił,
 • nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 • istotnego naruszenia postanowień statutu.

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą śmierci członka Zarządu.

Rozdział 6

ZMIANA STATUTU

§33

 1. Uchwały, w kwestii zmiany statutu, a w tych ramach zmiany celu Fundacji podejmują Fundatorzy.
 2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć ograniczenia pierwotnych celów Fundacji.
 3. Fundatorzy podejmują uchwały jednogłośnie.

Rozdział 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

§35

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§36

Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§37

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§38

Sposób likwidacji Fundacji:

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

 • zgłoszenie wniosku do sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 • wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
 • sporządzanie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli
 • sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 • ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
 • przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
 • zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru fundacji,
 • przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§39

Majątek pozostały, likwidator przekazuje innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.

§40

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§41

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.