Regulamin serwisu internetowego Fundacji Mamy Serce

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.mamyserce.org.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „Mamy Serce” używającej skrótu Fundacja Mamy Serce, z siedzibą w Łodzi przy ul.Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000418970, zwaną dalej Fundacją. 
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu. 
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację. 
 4. Serwis umożliwia ponadto: 
  • wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online; 
  • wymianę wiadomości e-mail; 
 1. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również znak słowny i graficzny Fundacji są chronione prawem znaków towarowych. 

II. Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej. 
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych T-pay.
 3. Przekierowanie do płatności online następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka 

w Serwisie. 

 1. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN) 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku  z usługami. 
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. 
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Mamy Serce
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu: + 48 604906078 i pod adresem e-mail: iod@mamyserce.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe; 
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu; 
 7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe; 
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 9. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty T-pay przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu T-pay. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu Tpay – System płatności Tpay należący do spółki:
  Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
  NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

VI. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów. 
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu. 
 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych. 
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: fundacja@mamyserce.org.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 30 dni od dostarczenia.